Select Page
Judge Pat Diamond in Robes

A Few Words From Pat

Governor Mark Dayton tau xaiv kuv los ua ib tug xaam txiav txim rau lub nroog Ramsey County thaum xyoo 2012. Txij thaum ntawd los yeej ua rau kuv muaj siab khiav dej num rau lub nroog Ramsey County thiab kuv tau tu plaub ntug tshaj li txhiab txhiab rooj plaub. Kuv yeej ua hauj lwm kom coj zoo rau sawv daws thiab saib taus txhua leej txhua tus. Tsis tas li ntawd kuv kuj tau siv zog txhim kho txoj kev coj tsis sib npaug rau txhua haiv neeg nyob hauv peb zej zog thiab peb txoj kev tus plaug ntug thiaj li ua rau kuv paub tias tshuav ntau yam tseem yuav tau txhim kho ntxiv. Kuv tau siv zog khiav dej num kom pej xeem ho cia siab tau rau kuv. Kuv thiaj li xav thov kom nej pov npav rau kuv.