Select Page

Lus Qhia Txog Pat

Kev Tus Plaub Ntug Tau Ua Dhau Los

Tsev Hais Plaub Pab Cov Quav Yeeb Quav Tshuaj thiab Cov Muaj Mob Tsis Meej Pem

Tam sim no kuv yog tus thawj coj cov xaam txiav txim hauv nroog Ramsey County lub tsev hais plaub pab cov quav yeeb quav tshuaj thiab muaj mob tsis meej pem — muaj npe xws li Mental Health Court, Veterans Court, DWI Court, and Substance Abuse Court. Cov tsev hais plaub pab cov quav yeeb quav tshuaj thiab cov muaj mob tsis meej pem siv ib txoj kev txawv los tiv thaiv pej xeem kom pab thiab txhawb tau cov neeg raug plaub ntug hloov los ua neeg coj raws txoj cai thiab ua neeg pab tau zej zog. Peb ua hauj lwm ua ke nrog zej zog pab cov neeg no kom muaj vaj muaj tsev nyob, muaj kev pab kho lawm kev muaj mob tsis meej pem thiab kev quav yeeb quav tshuaj, thiab muaj lwm txoj kev pab sawv daws ua hauj lwm sib pab kom ib tug txhob tawm tsam ib tug.

Menyuam thiab Tsev Neeg

Tsis tas li ntawd kuv kuj tau khiav dej num ua tus thawj coj cov xaam txiav txim tus plaub ntug rau menyuam thiab tsev neeg hauv chav hais plaub Juvenile and Family Division.

Kuv rau siab tswj kom cov menyuam raug foob txhob rau kaw thiab pa kom lawv txhob ntsib kev phem kev tsis zoo hauv zej zog. Peb pab tau menyuam coob leej kom txhob raug kaw thiab nrhiav tau nyiaj txiag tshiab los pab zej zog kom muaj kev pab zoo ntxiv rau peb cov menyuam, tsev neeg, pej xeem thiab kev ceev xwm kom thiaj li txo tau tej kev coj tsis sib npau rau txhua tus tuaj ntsib peb txoj kev tus plaug ntug rau menyuam.

Tsis tas li ntawd kuv kuj yog tus thawj coj rau tsev hais plaub ib txoj kev pab muaj npe hu ua Children’s Justice Initiative. Peb pab tiv thaiv menyuam tau ntxiv vim peb pab cov niam cov txiv kom lawv tau txais kev kho lawv cov mob tsis meej pem, pab lawv txiav kev quav yeeb quav tshuaj, thiab muaj kev qhia ua niam ua txiv kom pab tau tsev neeg rov los nyob ua ke thiab pab kom tsev neeg thiab cov menyuam uas raug tshem tawm hauv tsev neeg lawm thiaj li muaj sij hawm sib ntsib ntau. Kev sib ntsib sib pom li no yog ib yam pab tau zoo rau cov menyuam thiab tsev neeg uas tau ntsib kev tsim txom thaum menyuam rau tshem tawm ua tau rau lawv rov los ua tau ib tsev neeg ua ke.

Txhim Kho Kev Ncaj Ncees

Kuv yog ib tug xaam txiav txim uas tau nrog cov qhab nab txhim kho txoj kev ncaj ncees tus plaub ntug kom zoo sib npaug rau txhuas leej txhuas tus.

Tej Uas Tseem Yuav Tau Siv Zog Tsoo Tom Ntej No

Kuv ntseeg tias yeej yuav hloov tau thiab tsim tau txoj kev tu plaub ntug ncaj ncees tseeb tseeb. Peb yuav tau ua zoo mloog ua ntej peb mam li ua lawd qab. Ua li no yog txoj kev peb yuav tiv thaiv tau peb cov menyuam (lawv txhua leej yeej yog peb sawv daws menyuam) kom txhob raug kaw thiab pab lawv muaj kev zoo neej nyob hauv zej zog, ua li no yog txoj kev peb yuav lis plaug ntug hauv chav tsev hais plaub pab cov quav yeeb quav tshuaj thiab cov muaj mob tsis meej pem, thiab ua li no yog txoj kev peb txim kho txoj kev tso neeg tawm ua ntej txog hnub hais plaub thiab txoj kev muab nyiaj tso neeg tawm. Cov xaam txiav txim yuav tsum ua cov sawv cev hauv zej zog tiv thaiv kev muaj cai ntawm txhua leej txhua tus uas tuaj txog hauv tsev hais plaub thiab saib taus txhua tus neeg tib yam.

Tsis tas li ntawd, ntxiv mus tom ntej no tus mob COVID-19 yeej ua rau tsev hais plaub ntsib ntau yam tsis yooj yim kiag. Ib qho uas pom tseeb tias tsis zoo kiag rau tsev hais plaub ces yog tseem tshuav ntau rooj plaub uas tsis tau pib hais, yuav ua kom ntau lub hli los sis tej zaum ntau lub xyoo tom ntej thiaj yuav tshawb txog cov rooj plaub no. Tom ntej no mus yog txog thaum tsev hais plaub rov qab khiav hauj lwm li qub lawm, xaam txiav txim yog cov yuav tau ua kom sawv daws ntseeg tau tias muaj kev sib npaug rau txhua tus, muaj kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab txhob raug mob. Xyoo 2021 yuav tsum muaj tus uas txawj  thiab tau ua dhau los lawm, tus muaj lub siab ntev, thiab tus uas paub tias qhov haum sawv daws yog dab tsi.

Kev Koom Siab nrog Zej Zog

Kuv yog ib tug uas ib txwm yeej nyob hauv zos St. Paul. Kuv txiv tau ua hauj lwm rau hauv 3M tshaj 40 xyoo thiab kuv niam yog ib tub neeg ua hauj lwm occupational therapist uas tau ua hauj lwm rau hauv Sisters of the Poor nyob hauv zos St. Paul thiab tom qab ntawd nws ho tau ua ib tug kws qhia ntawv rau cov menyuam yaus pib kawm ntawv thaum yau nyob hauv cov tsev kawm ntawv South Washington County Schools. Kuv tau kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv Battle Creek Elementary and Junior High Schools thiab Harding High School. Kuv kawm ntawv tiav hauv ob lub tsev kawm ntawv Saint Thomas Academy High School thiab Hamline University. Kuv kawm tiav kuv daim ntawv ua kws lij choj hauv lub tsev kawm ntawv University of Minnesota.

Kuv yuav kuv tus poj niam Beth Peterson tau 36 xyoo lawm. Wb muaj ob tug tub loj tag lawm.